Avis Legal

Semilla para el Cambio gestiona les dades personals a l’empara de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, y la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquesta web, l’usuari consent expressament a que les dades personals facilitades siguin emmagatzemats en un fitxer de caràcter personal sota la titularitat de Semilla para el Cambio. Garantim que les dades es custodiaran amb total confidencialitat i seran utilitzats exclusivament per a gestionar apadrinaments, socis i col·laboradors, així com per informar periòdicament als usuaris sobre projectes i esdeveniments de l’entitat.
Les dades personals són emmagatzemades y processades en servidors ubicats a Espanya i subcontractats al proveïdor Praktonhost SL.

Semilla para el Cambio garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, per a la qual cosa l’usuari haurà de realitzar la seva petició per escrit mitjançant correu electrònic a colaboradores@semillaparaelcambio.org o trucant al 981 25 20 11.